اتمام حجت سلاح‌ورزی: نمی‌گذاریم گزینه مطلوب دولت، رییس اتاق شود

سلاح ورزی رییس برگزارشده اتاق بازرگانی گفت: اجازه نمی‌دهیم اتاق ایران ابزار و تریبون مدیحه‌سرایی گروه‌های مختلف سیاسی باشد.

به گزارش جهان مانا، حسین سلاح‌ورزی، رئیس برکنار شده اتاق بازرگانی در ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: از نگاه بخش خصوصی صورت‌مسئله مشخص است و اجازه نمی‌دهیم اتاق ایران ابزار و تریبون مدیحه‌سرایی گروه‌های مختلف سیاسی باشد. من معتقدم تخلف قانونی در روند انتخابات صورت نگرفته و منتخب اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران هستیم و تأکید دارم، تمکین از قانون راه نجات کشور است.

وی افزود : تصمیم داریم بر اساس ضوابط آیین‌نامه به کمک اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخاباتی را برگزار و رئیس بهتری و نه حتماً مطلوب دولت، انتخاب کنیم. البته من به عنوان حسین سلاح‌ورزی، اعتراض خود را نسبت به این مسائل، به محکمه ارائه کردم و معتقدم عدالت در کشور جاری است و هرچه قانون نظر دهد محترم و قابل اجراست.

 

دیدگاه