عرضه خارج از شبکه گوشت گوسفندی وارداتی

یک محموله وارداتی گوشت گوسفندی که قرار بود به شکل خارج از شبکه عرضه شود شناسایی شد.

به گزارش جهان مانا، مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی می گویند تحقیقات درباره نحوه خروج این محموله از چرخه عرضه قانونی ادامه دارد.

 

دیدگاه