تماشای جاری شدن آب در زاینده رود

همزمان با جاری شدن آب در زانیده رود، مردم اصفهان به تماشا نشستند. آب به مدت ۱۰ روز و تا اوایل اسفند ماه در رودخانه زاینده رود جریان خواهد داشت تا کشاورزان شرق اصفهان غلات کشت کنند و در این مدت آب در رودخانه شهر تاریخی اصفهان جاری است.

دیدگاه