کار در دیار خاک و آتش

کوره‌های آجرپزی شال، محل کار و محل زندگی تعداد زیادی از خانوارهای پر جمعیت است. کودکان زیادی نیز در ین کوره‌‌‌های آجرپزی مشغول به کار هستند.

دیدگاه