توتون!

۱۹۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان گلستان به کشت توتون اختصاص یافته است. ۶۵ درصد از توتون کشور در این استان کشت می شود.

تصاویر ذیل عملیات برداشت توتون و مرحله خشک کردن این محصول را به صورت سنتی در روستای «توسکاچال» از توابع بخش «دوزین» شهرستان مینودشت نشان می دهد.

دیدگاه