کف رودخانه

هر ساله تراژدی در رودخانه زاینده رود اصفهان تکرار می شود. با بسته شدن آب و خشک شدن کف رودخانه هر سال شاهد مرگ هزاران ماهی و به خطر افتادن موجودات زنده از جمله زندگی پرندگان در زاینده رود اصفهان هستیم.

دیدگاه