با بررسی وضعیت بارش تجمعی کشور پیش بینی می شود؛

ادامه خشکسالی در 26 استان ایران + جدول

وضعیت بارش تجمعی کشور از ابتدای سال آبی(مهر ١٤٠١) تا ٢٦ اردیبهشت ماه ١٤٠٢ حاکی از آنست کە در ٢٦ استان کشور خشکسالی ادامە دارد .

بر اساس این گزارش، کاهش حدود ٢٢ درصدی بارش در کشور نسبت به میانگین بلندمدت مشاهدە میشود لذا با ادامە این روند وضعیت آب ایران ، خصوصا حوضەهای آبریز دریای خزر و دریاچە ارومیە در تابستان بسیار بحرانی خواهد بود.

وضع بارش باران

دیدگاه