عکس شوکه‌کننده از کم سن بودن چند زن باردار در سامانه پزشکی

عکسی از سامانه پزشکی مربوط به زنان باردار منتشر شده که سن برخی مراجعه کنندگان مورد بحث قرار گرفته شده است.

 

در این تصویر سن این زنان باردار بین 13 سال الی 17 سال ثبت شده است.

سن و سال کم زنان باردار

دیدگاه