افزایش ۱۰ درصدی رشته محل‌های جدید علوم پایه پزشکی در سال ۱۴۰۳

برنامه های عملیاتی و ماموریت های ویژه دبیرخانه شورای علوم پایه پزشکی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد و از افزایش ۱۰ درصدی رشته محل‌های جدید تا تقویت ارزیابی عملکرد در این برنامه ها دیده شده است.

به گزارش جهان مانا، دبیرخانه شورای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی برنامه‌های عملیاتی و مأموریت‌های ویژه این حوزه در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.در بند اول این برنامه عملیاتی آمده است: بازنگری برنامه‌های آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه و اولویت بندی زمانی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (بازنگری ۱۵ برنامه آموزشی در نظر گرفته شده است)دومین ماموریت ویژه این برنامه این است که ارزیابی از عملکرد موجود در رشته‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و ارتقای کیفیت اعتباربخشی رشته‌های علوم پایه پزشکی (ارزیابی‌های درونی که توسط دانشگاه انجام می‌پذیرد و ارزیابی‌های بیرونی که مشروط به بازدید هیأت‌های متحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته‌های علوم پزشکی است) در بند بعدی این برنامه آمده است: افزایش ۱۰ درصدی رشته محل‌های جدید مبتنی بر سند توسعه متوازن اموزش عالی علوم پزشکی کشور ، باتوجه به مناطق آمایش کشوری و نیاز آن منطقه (رعایت و بهره مندی بهینه از تعهدات قانون عدالت آموزشی)ایجاد و طراحی بانک سوالات آزمون در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی از طریق اساتید هیأت‌های ممتحنه و دیگر اساتید صاحب نظر و متخصص در دانشگاه علوم پزشکی و تدوین و تنظیم تفاهم نامه فیمابین معاونت‌های آموزشی، درمان، بهداشت، سازمان غذا و دارو به منظور تسهیل در جایابی متعهدین خدمت در مقطع دکتری تخصصی با همکاری مرکز امور هیات علمی از بندهای دیگر این برنامه است.بند بعدی این برنامه هم ارزیابی عملکرد هیأت‌های ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته‌های علوم پایه پزشکی از طریق دریافت گزارش‌ها، مستندات، صورتجلسات و بازدیدهای انجام شده توسط هیأت‌های ممتحنه مربوطه است.

در بند بعدی این برنامه بازنگری درخصوص نحوه انتخاب، گزینش و تعیین صلاحیت علمی، حرفه ای و آموزشی اعضای هیأت‌های ممتحنه رشته‌های علوم پایه از طریق تشکیل جلسات و دریافت نظرات و تهیه و تنظیم فرم‌های ارزشیابی سالیانه برای هیات‌های ممتحنه، بازنگری درخصوص نحوه تعیین و انتصاب دبیران و جانشین دبیران هیأت‌های ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته‌های علوم پایه با بهره مندی از نظرات ارشادی معاونت آموزشی وزارت بهداشت و انجام آینده پژوهی در زمینه نحوه تأسیس و راه اندازی رشته‌های تحصیلی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی براساس سیاست‌ها و خطوط راهنمایی آموزشی، نیازسنجی (سازمانی، فردی، شغلی، مساله محور، سازمانی) با همکاری دبیرخانه‌های معاونت آموزشی و مسؤول ساماندهی رشته‌های تحصیلی است.در بند دهم این برنامه بر تاکید و اعمال مراتب انجام ارزیابی درونی در گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از طریق مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و اعلام نتایج به دبیرخانه علوم پایه پزشکی، قبل از انجام بازدیدهای اعتباربخشی تأکید شده است. بررسی و تقویت و توسعه شاخص‌های اعتباربخشی دانشکده‌ها / دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از طریق مشورت با هیأت‌های ممتحنه و ارزیابی و نهایی و قطعی و مصوب کردن آن، بازبینی و فعال سازی سایت علوم پایه پزشکی و به روزرسانی بانک اطلاعاتی اعضای هیأت‌های متحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته‌های علوم پایه پزشکی با تعیین ادمین برنامه بندهای بعدی است.

ایجاد بانک اطلاعاتی آماری در ارتباط با وظایف قسمت تحصیلات تکمیلی (رشته‌ها / مقاطع آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور / اخذ مجوز به منظور تأسیس رشته / تمدید رشته / اخطار آموزشی / توقف رشته / بازدیدهای انجام شده در ارتباط با تأسیس و اعتباربخشی (بازدیدهای درونی و بیرونی)، بازنگری و بررسی مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی (مصاحبه) درخصوص تعداد ایستگاه‌ها، چک لیست‌های ارزیابی و مدت زمان هر ایستگاه به منظور ایجاد رویه‌ای یکسان، تقویت قانون بومی گزینی دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی با همکاری مرکز سنجش و معاونت آموزشی وزارت بهداشت و بررسی و اعلام منابع در آزمون دکتری تخصصی با همکاری هیأت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته‌های علوم پایه پزشکی از بندهای بعدی است.در بندهای آخر این برنامه نیز بر برآورد هزینه‌ها در ارتباط با دعوت از اعضای بورد نظیر هتلینگ و هزینه‌های سفر و بازبینی و بروزرسانی شرح وظایف پرسنل شاغل در دبیرخانه علوم پایه پزشکی تأکید شده است.

 

منبع: فارس
دیدگاه
آخرین اخبار
بازار