ربودن زن و بچه خریدار ملک، نقشه فروشنده برای فسخ قرارداد!

مرد جوانی که با هدف فسخ معامله زمین تصمیم به آدم‌ربایی داشت، نه موفق به آدم‌ربایی شد و نه معامله‌اش فسخ شد.

به گزارش جهان مانا، اویل هفته گذشته زن جوانی با مراجعه به دادسرای امور جنایی تهران از مردی شکایت کرد که او و فرزندش را ربوده بود. با طرح این شکایت رسیدگی به پرونده به شعبه اول دادیاری دادسرای جنایی ارجاع شد و  وقتی زن جوان مقابل دادیار رسیدگی‌کننده به پرونده نشست، گفت: من و دو فرزند خردسالم که دختر و پسر هستند توسط مردی ربوده و حبس شدیم.

دادیار روحانی‌زاده با شنیدن جزییات ماجرا از زبان شاکی پرونده، دستورات قانونی دستگیری متهم را صادر کرد.

زن جوان در این مرحله به کارآگاهان پلیس گفت: مردی که ما را ربود و الان فراری است چند وقت پیش ملکی را با من و شوهرم معامله کرد، اما هنوز سند ملک را به نام ما نزده است. چند هفته قبل سراغمان آمد و گفت باید معامله را فسخ کنیم چون ملکی که به ما فروخته قیمتش بیشتر بوده و حالا تصمیم به فسخ معامله گرفته است. ما حاضر به پس دادن ملک نبودیم. این کش و قوس بین خانواده‌ام و او ادامه داشت تا اینکه آن روز مرد فروشنده به بهانه اینکه می‌خواهد درباره ضرر و زیان صبت کند و حاضر است خسارت ما را بپردازد تا ما هم معامله را فسخ کنیم از ما خواست به دیدن او برویم. از آنجایی که در زمانی که او تعیین کرده بود، شوهرم سرکار بود و نتوانست بیاید، به همین دلیل من با دو بچه‌ام سر قرار رفتیم. فرزندانم را در ماشین گذاشتم و خودم پیاده شدم. همان موقع مرد جوان چاقویی را سمتم گرفت و به زور مرا به خانه‌اش برد. حتی داد و فریادهایم هم بی‌نتیجه بود . دست و پاهایم را با پارچه بست، بعد هم تهدید کرد که الان بچه‌هایت را هم گروگان می‌گیرم تا تو و شوهرت مجبور شوید معامله را بدون ضرر و زیان فسخ کنید. هر چه التماس کردم فایده نداشت. نیم ساعت بعد به سختی دست و پاهایم را که با پارچه بسته بود، باز کردم. خودم را به حیاط رساندم و متوجه شدم آن مرد قصد ربودن هر دو بچه‌ام را دارد که رهگذران و همسایه با داد و فریادهای من متوجه ماجرا شدند. به همین دلیل او ناچار سوار ماشین خودش شد و فرارکرد.

با توضیحات زن جوان تحقیقات برای دستگیری مرد آدم‌ربا  که هویتش مشخص بود ادامه یافت تا اینکه چند روز پیش سرنخی از متهم فراری در حالی که در یکی از هتل‌های تهران پنهان شده بود، بدست آمد و ماموران با شناسایی او موفق به بازداشتش شدند.

با بازجویی از این مرد و براساس اعتراف اولیه او معلوم شد مرد آدم‌ربا چون نمی‌خواست ضرر و زیان فسخ قرار داد ملک را بپردازد، دست به این کار زده است. متهم دستگیر شده مدعی است از آنجایی که آن خانواده حاضر به فسخ معامله نبودند و از طرفی ارزش ملکش بیشتر شده بود تصمیم داشت اعضای این خانواده را گروگان بگیرد تا سرانجام مجبور شوند به خواسته او تن دهند، اما در انجام نقشه‌اش ناکام ماند.

در حال حاضر برای متهم قرار قانونی صادر شده است و تحقیقات از او ادامه دارد .

 

منبع: جنایی
دیدگاه