• فکر خوانی با دقت ۷۹ درصد ممکن شد!
    با کمک رابط مغز و ماشین؛

    محققان با توسعه فناوری جدیدی که می تواند محاورات ذهنی افراد را با ۷۹ درصد دقت رمزگشایی کند، به خواندن فکر افراد یک قدم نزدیک تر شدند.

آخرین عناوین دانش و فناوری
بازار