چشمهای آبی

نمای نزدیک از چشمهای آبی نوعی صدف در خلیج اقیانوس اطلس .

صدفها به کمک این چشم ها می توانند نور و حرکت را تشخیص دهند. همچنین شاخکهای اطرافش نیز می توانند تهدیدات را حس کنند.

عکس: نشنال جئوگرافیک

دیدگاه