بازگشایی مشاغل در گرجستان

زنی گرجستانی در پی بازگشایی مرحله ای مشاغل پس از شیوع کرونا، به آرایشگاه مراجعه کرده است. / رویترز

دیدگاه