نجات کودکان زیرآوارمانده

در ادامه عملیات جستجو و نجات امدادگرانی که پس از زلزله پرقدرت ترکیه، مشغول به فعالیت شده اند، افراد زیادی از زیر آوار بیرون آورده شدند که تعداد زیادی از آنها کودکان هستند. با این حال، تخمین زده میشود که هنوز بیش از 20 هزار نفر زیر آوار باشند. / عکس: رویترز

دیدگاه