دلقک و‌ آینه

سانتوس چیروک ، دلقک پرویی است که در سیرک کار می کند.او در حال گریم خود با یک رژ لب است و نتیجه را در آینه می‌بیند.

Santos Chiroque, whose circus clown name is "Piojito," or Little Tick, looks in a mirror as he shows off his costume outside his home on the outskirts of Lima, Peru, Monday, Aug. 10, 2020. (AP Photo/Martin Mejia)
دیدگاه