محافظت از تاکستان

باغداران شهرستان ساریگول استان مانیسای ترکیه حدود بیست سال است که برای محافظت انگور از بارش تگرگ و دیگر عوامل طبیعی از توری‌های ویژه ضد تگرگ استفاده می‌کنند. امسال نیز حدود 90 هزار هکتار از 120 هزار هکتار تاکستان‌های این شهرستان برای محافظت تاکستان‌های انگور از بارش تگرگ و دیگر عوامل طبیعی با توری‌های ویژه توسط این باغداران پوشانده شدند. / خبرگزاری آناتولی

دیدگاه