بازگشت به زندگی

بیمار اسپانیایی پس از مدتها بستری بودن در بخش مراقبتهای ویژه ICU، برای کاهش استرس به ساحل آورده شد تا ریه خود را از هوای تازه در ساحل بارسلونا پر کند.

دیدگاه