نماز جمعه در مسجد کوفه بعد از ۴ ماه

با گذشت بیش از چهار ماه وقفه در اقامه نماز جمعه در مسجد کوفه در استان نجف در جنوب غرب عراق، نمازگزاران جمعه این هفته نماز جمعه را برگزار کردند.

دیدگاه