خسروپناه: علت تحریم شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط حجاب نیست

شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد.

 

در همین راستا خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تحریم شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی اتحادیه اروپا ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن برای اولین بار از سوی اتحادیه اروپا و انگلستان تحریم شده‌اند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلیل این تحریم‌ها صرفا مسئله حجاب نبوده است چراکه در مقالات متعدد صهیونیستی اشاره شده که دلیل اصلی تحریم‌ها ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوعات امنیت غذایی و کوانتوم و هوش مصنوعی بوده است. سند امنیت غذایی اگر به‌درستی اجرا شود امنیت غذایی به معنای واقعی تامین خواهد شد. هوش مصنوعی نیز خیلی مهم است که در آینده نتایج آن مشخص شده است.

 

 

خسروپناه بیان کرد: کشور‌های غربی آن‌ها متوجه شده‌اند که در شورای عالی انقلاب فرهنگی حیات جدیدی شکل گرفته است و جلسات شورا با حضور رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه و اعضای شورا به صورت مرتب برگزار می‌شود، ستاد‌های چهارگانه به خوبی فعال شده‌اند و دبیرخانه شورا فعالیت مضاعفی انجام می‌دهد به‌همین دلیل به‌دنبال محدودسازی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و احساس خطر می‌کنند، اما پاسخ ما کنشی و عملی است و با اقداماتمان نشان می‌دهیم که در مسیر دستیابی به تمدن نوین اسلامی حرکت خواهیم کرد.

 

دیدگاه