رهبر انقلاب موقع اتداختن رای خود در صندوق چه گفتند؟

رهبر انقلاب همزمان با آغاز رای گیری دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم، رای خودشان را به صندوق رای انداختند

به گزارش جهان مانا، رهبر انقلاب با شرکت در مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم گفتند: اهمیت مرحلۀ دوم انتخابات کمتر از مرحلۀ اول نیست

اظهارات مقام معظم رهبری را در ادامه میخوانید:

مردم همه در انتخابات شرکت کنند و مجلس را تکمیل کنند.

درمرحلهٔ دوم ظرفیتِ تمام‌نشدهٔ مرحلهٔ اول تکمیل می‌شود.

اگردرمرحلهٔ دوم شرکت نکنیم،‌کارمرحلهٔ اول را نیمه‌تمام رها کرده‌ایم.

هرچقدررأی بیشترباشد، مجلس قوی‌تر است وهرچقدرمجلس قوی‌تر باشد، امکان کار در کشور بیشترخواهدبود

دیدگاه