بازگشت کردهای سوری از سودان

کردهای سوریه ساکن سودان ، از این کشور که درگیر جنگ شده است، در حال خروج هستند. آنان به شهر قامشلی که در شمال سوریه و تحت کنترل کردها است، می روند.

 

 

منبع: رویترز
دیدگاه