عکسی قدیمی از تیم ملی فوتبال ایران قبل از عزیمت به جام جهانی

این عکس مربوط به اعزام تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی فرانسه در سال ۱۹۹۸ است.

عکس مذکور پس از دیدار اعضای تیم ملی فوتبال با سید محمد خاتمی رییس جمهور وقت در نهاد ریاست جمهوری گرفته شده است.

 

 

دیدگاه