چترها و باران

روز شنبه تهران بارانی بود و ساعت های زیادی مردم با بارش باران مواجه بودند. تصاویری از مردم را می بیند که با چتر زیر باران راه می رفتند.

 

دیدگاه