استوری معنادار رضا میرکریمی برای شروین حاجی پور

رضا میرکریمی کارگردان سینما دز واکنش به حکم دادگاه شروین حاجی پور خواننده ترانه "برای "، یک استوری منتشر کرد.

به گزارش جهان مانا،  کارگردان فیلم فیلمهای خیلی دور، خیلی نزدیک و قصر شیرین، نوشت: 

کاکاش بابا افافتخافافتخار فیللمیفیللمی داشداشتمداشداشتم کهکه تو بررایبررایش میمیخومیمیخواندمیمیخومیمیخواندی.

 

دیدگاه