خاتمی بعد از رای‌دادن: من اهل پیش بینی نیستم

رئیس جمهور اسبق ایران که برای رای دادن به حسینیه جماران رفته بود ، افزود: از ملت ایران ممنونم.

دیدگاه