آرای جدید کمیته وضعیت اعلام شد؛

محکومیت یک میلیارد تومانی مس رفسنجان

کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را درباره پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

 

با توجه به شکایت میثم نقی زاده از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۱۹ میلیون و ۹۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۴۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت شهرام گودرزی از باشگاه شاهین تابان بوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت محسن جنگی از باشگاه چیپس کامل، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

 

دیدگاه