پیام تصویری نیمار به افرادی که اضافه وزنش را تمسخر کردند!

نیمار در پاسخ به کسانی که اضافه وزن او را به تمسخر گرفتند، ویدبویی از خودش منتشر کرد.

دیدگاه