صف کیلومتری دریافت گوشت دولتی در تهران!/ فیلم

گرانی های افسارگسیخته باعث شده تا صفهای طولانی برای خرید گوشت دولتی ایجاد شود.

به گزارش جهان مانا، وضعیت بازارگوشت و افزایش قیمت آن باعث شده است افراد بیش از ۱۰ ساعت در صف دریافت گوشت دولتی معطل شوند!

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار