مجری تلویزیون: چه کسی گفته عروس باید در خانه مادرشوهر کار کند؟

المیرا شریفی مقدم با روانشناس برنامه بر سر میزان کار کردن عروس در خانه مادرشوهر با یک دیگر گفتگو کردند.

به گزارش جهان مانا، در این میان شریفی مقدم گفت: چه کسی گفته است که عروس باید در خانه مادرشوهر کار کند؟

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار