درآمد دهک های جامعه ایران چقدر است؟

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی الگوی مصرف و درآمد خانوار‌های استان تهران اقدام کرده است.

به گزارش جهان مانا ، آنگونه که در این گزارش آمده است، درآمد خانوار‌ها را می‌توان به سه گروه درآمد‌های مربوط به مشاغل آزاد، حقوق و دستمزد و درآمد‌های غیرشغلی تقسیم‌بندی کرد.

در این زمینه الگوی درآمد خانوار‌ها نشان می‌دهد که به مرور زمان (در طول سال‌های مورد بررسی) ترکیب درآمد از مشاغل آزاد به سمت مشاغل غیر شغلی سوق پیدا کرده است. این الگو‌ی درآمدی می‌تواند نمایانگر این موضوع باشد که اکثر درآمد خانوار از بخش‌هایی به‌دست می‌آید که به نظر می‌رسد مولد نیستند.

درآمد دهک دهم ۳۰ برابر دهک اول

تفاوت درآمد و هزینه خانوار ایرانی نشان می‌دهد که درآمد برای دهک اول ۱۹.۸ و هزینه این دهک ۲۵.۴ میلیون تومان در سال است. برای دهک دهم ۵۸۴.۸ و هزینه ۴۳۲.۸ میلیون تومان است. در این مورد درآمد دهک دهم حدود ۳۰ برابر بیشتر از دهک اول است. همچنین درآمد برای دو دهک اول کمتر از هزینه است.

دهک دهم ۸.۶ برابر بیشتر از دهک اول

همچنین تفاوت در هزینه و درآمد خانوار‌های شهری استان تهران نشان می‌دهد که درآمد برای دهک اول ۷۱.۶ و هزینه این دهک ۶۸.۵ میلیون تومان در سال است. برای دهک دهم ۶۱۶.۸۳ و هزینه ۵۰۵.۶ میلیون تومان است.

در این بخش درآمد دهک دهم حدود ۸.۶ برابر بیشتر از دهک اول است.

درآمد دهک دهم در روستا ۱۸.۳ برابر بیشتر از دهک اول

مقایسه هزینه درآمد خانوار‌های روستایی کشور بر حسب دهک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد که درآمد برای دهک اول ۱۵.۴ و هزینه این دهک ۲۴.۴ میلیون تومان در سال است. برای دهک دهم ۲۸۱.۹ و هزینه ۱۷۳.۴ میلیون تومان است. در این بخش درآمد دهک دهم حدود ۱۸.۳ برابر بیشتر از دهک اول است.

 

دیدگاه