جدول فرمول محاسبه سن و سابقه بازنشستگی در قانون جدید

مجلس یازدهم در تصمیمی جنجالی طرح افزایش سن بازنشستگی را به تصویب رساند.

به گزارش جهان مانا ، با توجه به سقف تعیین شده در قانون (۳۵ سال) کلیه کسانی که تاکنون کمتر از پانزده سال سابقه دارند، جمعا باید ۳۵ سال سابقه پر کنند و مابقی باتوجه به ضرایب تعیینی از ۳۵ سال تا  ۳۰ باید سابقه داشته باشند.

برای مثال فردی که تاکنون شش سال کامل کار کرده و بطور کامل حق بیمه برای او پرداخت و رد شده است، با توجه به تعیین سقف سی و پنج ساله برای سابقه بازنشستگی، تنها ۳۵ سال سابقه پر می‌کند؛ مگر آنکه به زودتر از این میزان به سن ۶۲ سالگی رسیده باشد (که در آن صورت با سابقه کمتری بازنشسته می‌شود).

همین فرمول برای بازنشستگی زنان سقف ۳۰ سال سابقه و سن ۵۵ سالگی است.

در جدول فوق، میتوانید شرایط ضرایب مختلف برای بازنشستگی را مشاهده کنید

دیدگاه