دفن زباله‌های عفونی بیمارستانی

در این تصویر، نحوه دفن زباله های یمارستانی در همدان در یک سایت مخصوص این اقدام، دیده می شود.

حدود ۷ بیمارستان در همدان وجود دارد که به گفته مسئول سایت پردازش و دفع پسماند شهرداری همدان روزانه حدود ۶ تن زباله جهت معدوم سازی و دفن وارد این سایت می‌شود.

دفن زباله ها همواره به عنوان تهدیدی برای حیات زمین و محیط زیست مطرح بوده است.

دیدگاه