افزایش انتقاد از دیدار مخبر با والدین فرزندان اوتیسمی در حضور کودکانشان

دیدار روز گذشته مخبر معاون اول رییسی با والدین فرزندان اوتیسمی که با هدف بررسی مشکلات خانواده ها برگزار شد، با حواشی و انتقادات زیادی در فضای مجازی مواجه شد.

به گزارش جهان مانا ، علت این امر، حضور کودکان اوتیسمی در این جلسه بود که تصاویر آن را خبرگزاری دولت منتشر کرد.

کودکان اوتیسمی شرایط ویژه ای دارند و باید برای مواجه با آنها نکات ویژه ای را رعایت کرد. محو نشدن چهره کودکان در این تصاویر مهمترین انتقادی بود که در راستای حمایت از حقوق کودک به ویژه کودکانی که به نوعی دچار معلولیت هستند، مهمترین انتقادها بود.

همچنین با توجه به اینکه کودکان اوتیسم ناآرام هستند و کنترل آنها کار ساده ای نیست، بسیاری نیز به این نکته اشاره کردند که در جلسه ای که کودکان اوتیسمی حاضر در آن، امکان تمرکز و آرام بودن روی صندلی را ندارند ( و این امر هم در عکس ها کاملا مشهود بود) ؛ مخبر و والدین حاضر در جلسه، با چه کیفیتی بر سخنان یکدیگر متمرکز بودند و حواسشان به حرکات برخی از آن کودکان ، پرت نشده بود؟

دیدار مخبر با والدین کودکان اوتیسمی

 دیدار مخبر با والدین کودکان اوتیسمیدیدار مخبر با والدین کودکان اوتیسمی

دیدار مخبر با والدین کودکان اوتیسمی

دیدگاه