جمعه بازار قم در شرایط کرونایی

با وجود شرایط اقتصادی سخت در جامعه، روز بازارهای شهرها از جمله قم، یکی از مکان هایی است که خانواده های بسیاری برای تامین معاش روزمره خود به آنجا رجوع می کنند و لازم است که ساماندهی جدی به منظور رعایت هرچه بیشتر پروتکل ها بهداشتی در دوره کرونا صورت گیرد.

دیدگاه