پاسخ داماد رییس جمهور پیشین به حسین طائب درباره محاکمه روحانی

کامبیز مهدیزاده داماد حسن روحانی به اظهارات حسین طائب که گفته بود محاکمه روحانی دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد، واکنش نشان داد.

دیدگاه