سخنگوی دولت رییسی قهر کرده، مرخصی رفته، برکنارشده یا استعفا داده؟

علی بهادری جهرمی با تغییر شناسه حساب کاربری خود،رفتنش از دبیری هیات دولت و سخنگویی آن را به نوعی تایید کرده است.

به گزارش جهان مانا، معلوم نیست علت این اقدام چه بوده است. 

رفتن بهادری جهرمی از سخنگویی دولت

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار