حاجی ها و گرمای عربستان/ عکس

گرمای شدید در عربستان باعث شده تا حاجی های زیادی از کشورهای مختلف دچار گرمازدگی بشوند. همچنین تعداد قربانیان گرما در ایام حج، از هزار نفر عبور کرده است.

گرما در حج زائران حج و گرما حاجی

دیدگاه