نامه بانک صادرات در مورد خرید سهام پرسپولیس

بانک صادرات به صورت رسمی به خرید سهام باشگاه پرسپولیس واکنش نشان داد.

به گزارش جهان مانا ، بانک صادرات ایران در خصوص تحصیل سهام شرکت فرهنگی و ورزشی پرسپولیس بیان داشت: پیرو تصمیمات دولت جهت حل مشکلات این باشگاه و مذاکرات وزارت اقتصاد و دارایی و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، جلسه توسط شورای پول و اعتبار تشکیل و مصوب شد کنسرسیومی متشکل از بانک های غیر دولتی تشکیل و نسبت به شرکت در مزایده واگذاری ۸۵ درصد از سهام باشگاه توسط سازمان خصوصی سازی اقدام شود.

طبق بیانیه رسمی بانک صادرات، واگذاری باشگاه با اولویت رد دیون دولت به بانک های خریدار صورت خواهد پذیرفت و سرمایه گذاری مذکور تا دو سال مشمول مجازات های قانونی و انتظامی مربوط به فعالیت های غیر بانکی نخواهد گردید.

 نامه بانک صادرات در مورد خرید سهام پرسپولیس

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار